Исковое заявление о взыскании суммы долга по договору займа

До Броварського
міськрайонного суду Київської області
07400, м. Бровари, Грушевського, 2

ПОЗИВАЧ: Іванова Оксана Петрівна
місце проживання:
07400, Київська область, м. Бровари
вул. Незалежності 10, кв.18
ВІДПОВІДАЧ 1: Супрун Олена Євгенівна,
Київська обл., м. Бровари
07400, вул. Возз’єднання, буд.
1, корп. б, кв. 90,
ВІДПОВІДАЧ 2: Супрун Остап Євгенович,
Київська обл.. м. Бровари 07400,
вул. Гагаріна, буд. 1, кв. 32,
ВІДПОВІДАЧ 3: Колод Яна Олександрівна,

м. Київ 03115, вул. Стеценка, буд. 1,
кв. 70
Ціна позову: 10 125 480 грн. 92 коп.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення суми боргу за Договором позики

19 березня 2013 року між Позивачем Іванова О.П та Відповідачами Супрун О.Є,
Супрун О.Є. було укладено Договір позики (фотокопія Договору додається), посвідчений
приватним нотаріусом роварського міського нотаріального округу Карташовою Є. І. за
реєстровим № 471.
За умовами вказаного договору. Позивач передала у власність відповідачів, а останні

прийняли солідарно валютні цінності у вигляді в натурі та на суму 32500 ( тридцять
дві тисячі п’ятсот) доларів США. Позичальники зобов’язалися повернути Позикодавцю
валютні цінності, у вигляді в натурі та на суму 32 500 (тридцять дві тисячі п’ятсот)
доларів США не пізніше дев’ятнадцятого березня дві тисячі чотирнадцятого року в
порядку та строки, що передбачені нижче: не пізніше 19 квітня 2013 року — 650 (шістсот
п’ятдесят) доларів США;

— не пізніше 19 травня 2013 року — 650 (шістсот п’ятдесят) доларів США;
— не пізніше 19 червня 2013 року — 650 (шістсот п’ятдесят) доларів
— США;
— не пізніше 19 липня 2013 року — 650 (шістсот п’ятдесят) доларів
— США;
— не пізніше 19 серпня 2013 року — 650 (шістсот п’ятдесят) доларів
— США;
— не пізніше 19 вересня 2013 року — 650 (шістсот п’ятдесят) доларів США;

— не пізніше 19 жовтня 2013 року — 600 (шістсот) доларів США;
— не пізніше 19 листопада 2013 року — 600 (шістсот) доларів США;
— не пізніше 19 грудня 2013 року — 600 (шістсот) доларів США;
— не пізніше 19 січня 2014 року — 600 (шістсот) доларів США;
— не пізніше 19 лютого 2014 року — 600 (шістсот) доларів США;
— не пізніше 19 березня 2014 року — 25 600 (двадцять п’ять тисяч шістсот) доларів
США.
Між Позивачем та Відповідачем 3 Колод Яною Олександрівною
був укладений Договір поруки, відповідно до умов якого Відповідач 3 поручилась
перед Позивачем за повернення Відповідачем 1, Відповідачем 2 і. відповідно до статті 654
Цивільного кодексу України, стала солідарним із ними боржником за зобов’язанням
повернути Позивачеві ці кошти, а також сплатити проценти за користування ними, а
також три проценти річних, неустойку, компенсацію збитків і відшкодування моральної
шкоди в разі порушення боржниками їхніх зобов’язань (фотокопія Договору поруки
додається).
Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином
відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного
законодавства.
Згідно зі ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві
позику у строк та в порядку, що встановлені договором.
З моменту укладення 19 березня 2013 року Договору позики Вдповідачами були
здійснені наступні повернення позичених коштів: 650 (шістсот п’ятдесят) доларів США —
29 квітня 2013 року, 650 (шістсот п’ятдесят) доларів США — 03 червня 2013 року, по 400
(чотириста) доларів США 04 липня 2013 року та 01 жовтня 2013 року. 14 900
(чотирнадцять тисяч дев’ятсот) доларів США — 10 січня 2014 року. Після цього жодних
коштів Відповідачі не повертали.
Неповернутими залишилися позичені кошти в сумі, еквівалентній 15 500
(п’ятнадцяти тисячам п’ятистам) доларам США.
Із цим позовом Позивач вимагає стягнути з Відповідачів ці кошти на свою користь.
Крім того, відповідно до ст. 536 ЦК України, за користування чужими грошовими
коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено
договором між фізичними особами.
Стаття 1048 ЦК України зазначає, що позикодавець має право на одержання від
позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або
законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо
договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової
ставки Національного банку України.
Інший розмір процентів у договорі сторонами не встановлений.
Позивачем розрахована сума належних до стягнення на його користь з Відповідачів
процентів за користування позикою за весь період користування Відповідачами
позиченими у Позивача коштами, з моменту укладення Договору позики по день
звернення в суд із цим позовом, в залежності від встановленої у відповідних періодах
облікової ставки Національним банком України (роздруківка з офіційного сайту
Національного банку України додається) наступним чином:

Сума
позики, $
США

Період
прострочення
позики

Період,
ДНІВ

Облікова ставка
НБУ у відповідному
періоді користування
позикою, %

Сума процентів,
$ США
(1 х 3 х 4 /100% /
365 днів)
1 2 3 4 5
32 500 з 19 березня 2013
року по 29 квітня 2013
року

41

7,50

273

31 850 з 29 квітня 2013 року
по 03 червня 2013 року 35 229

31 200

з 03 червня 2013 року
по 10 червня 2013 року 7 44
з 10 червня 2013 року
по 04 липня 2013 року 24

7,00

143

30 800

з 04 липня 2013 року
по 13 серпня 2013 року 40 236
з 13 серпня 2013 року
по 01 жовтня 2013 року 49

6.50

268

30 400 з 01 жовтня 2013
року по 10 січня 2014 року 101 546

15 500

з 10 січня 2014 року
по 15 квітня 2014 року 95 262
з 15 квітня 2014 року
по 17 липня 2014 року 93 9,50 375
з 17 липня 2014 року
по 13 листопада 2014 року 119 12,50 631
з 13 листопада 2014
року по 06 лютого 2015
року

85 14,00 505

з 06 лютого 2015
року по 04 березня 2015
року

26 19,50 215

з 04 березня 2015
року по 28 серпня 2015
року

177 30,00 2 254

з 28 серпня 2015 року
по 25 вересня 2015 року 28 27,00 321
з 25 вересня 2015
року по 20 жовтня 2015
року

25 22,00 233

Загальна сума процентів за весь час користування позикою, $
США:

6 535

Таким чином сума процентів за користування Відповідачами позиченими у Позивача
коштами в період з 19 березня 2013 року по 20 жовтня 2015 року складає 6 535 (шість
тисяч п’ятсот тридцять п’ять) доларів США.
Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму
позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 цього Кодексу.
Так, згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання

грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з
урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три
проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений
договором або законом.
Зокрема, відповідно до рішення ВСУ від 26.11.2008 року справа № 6-1337св08,
оскільки індекс інфляції (індекс споживчих цін) — це показник, що характеризує динаміку
загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого
споживання, а ціни в Україні встановлюються в національній валюті — гривні, то норми
щодо сплати боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції поширюються лише на
випадки прострочення виконання грошового зобов’язання, яке визначене договором у
гривні.
Оскільки, грошові зобов’язання за Договором позики від 19 березня 2013 року
визначені, в тому числі, в іноземній валюті, то Позивач не висуває вимог про стягнення з
Відповідачів інфляційного збільшення суми боргу.
Три проценти річних від простроченої поверненням суми боргу, належні до
стягнення з Відповідачів на користь Позивача, розрахунок яких здійснений нею за період
з 24 березня 2014 року до моменту звернення в суд із цим позовом наведений нижче в
таблиці:
Прострочена
поверненням сума
боргу, $ США

Період
прострочення
відповідної суми боргу

Період,
днів

Сума трьох процентів річних від
простроченої поверненням суми боргу за
відповідний період прострочення, 5 США
(1 /100,0% х 3,0% / 365 днів х 3)

1 2 3 5
15 500 з 24 березня 2014
року по 20 жовтня 2015
року

575 732

Таким чином, сума трьох процентів річних від простроченої поверненням суми
боргу, належна до стягнення з Відповідачів на користь Позивача за період з 15 січня 2014
року по 20 жовтня 2015 року складає 732 (сімсот тридцять два) долари США.
Крім того, сторонами передбачено спосіб забезпечення виконання Відповідачами їх
зобов’язань з повернення Позивачу позичених коштів ще й безпосередньо умовами
укладеного ними Договору позики.
Згідно п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання, настають
правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, крім іншого, сплата
неустойки та відшкодування збитків.
Відповідно до положень ст. 546 ЦК України, виконання зобов’язання може
забезпечуватися неустойкою.
Стаття 549 визначає неустойку (штраф, пеню) як грошову суму, яку боржник
повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.
Згідно ст. 551 ЦК України, предметом неустойки може бути грошова сума, і в
такому разі її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 Договору позики, в якому сторони дійшли
згоди, що, зокрема, при простроченні будь-якого строку поточних повернень або
остаточного розрахунку передбачених пунктом 1 Договору Відповідачі повинні сплатити
солідарно на користь Позикодавця штраф (пеню) у розмірі 5% (п’ять) відсотків за кожен
день прострочення від суми неповернутих грошових коштів починаючи з шостого дня
прострочки платежів згідно порядку повернення.

Прострочення виконання Відповідачами їх зобов’язань за Договором позики в період з 24
березня 2014 року по 20 жовтня 2015 року складає 575 днів, тому Позивач просить
стягнути з Відповідачів неустойку за цей період в сумі, розрахованій в наведеній нижче
таблиці:

Період
прострочення

Прострочена
поверненням
сума боргу, $
США

5% (п’ять
відсотків) від
неповернутої суми
боргу, $ США
(2×5%/100%)

Кількість
ДНІВ
прострочення

Сума штрафу
(пені), $ США
(3 х 4)
1 2 3 4 5
з 24 березня 2014
року по 20 жовтня 2015
року

15 500 775 575 445 625
Тож, розмір належної до стягнення з Відповідачів на користь Позивача встановленої
сторонами в Договорі позики неустойки за прострочення виконання зобов’язання в період
з 24 березня 2014 року по 20 жовтня 2015 року складає 498 625 (чотириста дев’яносто
вісім тисяч шістсот двадцять п’ять) доларів США.
З урахуванням наведених вище обставин та розрахунків, розмір заборгованості
Відповідачів перед Позивачем за Договором позики з урахуванням неповернутої суми
позики, процентів за користування коштами на рівні облікової ставки НБУ, трьох
процентів річних та неустойки складає:
15 500 (неповернута сума позики)
+
6 535 (проценти за користування коштами)
+
732 (три проценти річних від простроченої поверненням суми боргу)
+
445 625 (неустойка за прострочення зобов’язання)
468 392 (чотириста шістдесят вісім тисяч триста дев’яносто два) долари США.
Частиною другою статті 533 ЦКУ передбачено, що якщо у зобов'язанні визначено
грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається
за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її
визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим
актом.
Якщо договір позики між фізичними особами містить посилання на використання як
предмета договору іноземної валюти, то порядок розрахунку має здійснюватися в
грошовій одиниці України — гривні.
Це твердження узгоджене із правовою позицією Верховного Суду України,
закріпленою у відповідних судових рішеннях (від 25 листопада 2009 року у справі № 6-
19596 св 07, від 02 червня 2010 року у справі № 6- 14192св09 та інших). Крім того, така
позиція Верховного Суду України закріплена у роз’ясненнях, що містяться у п. 14
Постанови його Пленуму від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній
справі», в якому зазначається, що оскільки ч. 1 ст. 192 ЦК України визначає законним
платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій
території України, грошову одиницю України — гривню, то при задоволенні позову про

стягнення грошових сум суди повинні зазначати в резолютивній частині рішення суми,
що підлягає стягненню, грошову одиницю України — гривні (з наведенням розрахунків з
переведенням іноземної валюти (яка була предметом позики) в українську за курсом,
встановленим Національним банком України на день ухвалення рішення).
Враховуюче наведене обґрунтування, позовні вимоги Позивача полягатимуть в
стягненні з Відповідачів Супрун О.Є, Супрун О.Є. та Колод Яни Олександрівни
неповернутої суми позики, процентів за користування позикою, трьох процентів річних та
неустойки в сумі, еквівалентній 468 392 (чотирьомстам шістдесяти восьми тисячам
трьомстам дев’яноста двом) доларам США за курсом НБУ на день ухвалення рішення у
справі.
Але задля визначення ціни позову, Позивач змушений розрахувати гривневий
еквівалент належної до стягнення з Відповідачів на його користь суми коштів на дату
звернення із цим Позовом в суд як результат від множення визначеної Позивачем суми
боргу в іноземній валюті (доларах США) на офіційний курс Національного банку України
цієї валюти в українських гривнях на дату
звернення із цим Позовом в суд (роздруківка з офіційного сайту Національного
банку України додається):
468 392 доларів США х 21,617536 грн./ долар США = 10 125 480 грн. 92 коп.
Крім цього, за загальним правилом, згідно ч. 1 ст. 88 ЦПК України, стороні, на
користь якої ухвалене рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і
документально підтверджені судові витрати.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. З, ст. 118, в порядку та за формою,
передбаченими ст. 119, з урахуванням ст. 107, ч. 1 ст. 113 та вимог, викладених в ст. 120
Цивільного процесуального кодексу України, —
ПРОШУ:
1. Прийняти цю позовну заяву і відкрити за нею провадження;
2. Стягнути солідарно з Відповідачів Супрун Олени Євгенівни (податковий номер:
2504500000), Супрун Остапа Євгеновича (податковий номер: 2678119000), Колод Яни
Олександрівни (податковий номер: 2797720000) на користь Позивача Іванової Оксани
Петрівни (податковий номер: 1897201000) неповернуту частину позичених коштів,
збільшену на три проценти річних, проценти за користування позикою в сумі та неустойку
в сумі еквівалентній 468 392 (чотирьомстам шістдесяти восьми тисячам трьомстам
дев’яноста двом) доларам США за курсом НБУ на день ухвалення рішення у справі.
3. Покласти на Відповідачів документально підтверджені судові витрати.

Перелік письмових документів, що додаються до Позовної заяви:
1. Оригінал квитанції про сплату судового збору за подання заяви майнового характеру — для суду, для
Відповідачів — фотокопії.
2. Фотокопія Договору позики, посвідченого 19 березня 2013 року ПН БМНО Карташовою С. І. за
реєстровим №471.
3. Фотокопія Договору поруки від 19 березня 2013 року,
4. Роздруківка з офіційного сайту Національного банку України з інформацією щодо динаміки змін
розміру облікової ставки за період з 25 червня 1992 року.
5. Роздруківка з офіційного сайту НБУ з інформацією щодо курсу валют станом на 20 жовтня 2015
року.
6. Три примірники цієї Позовної заяви з відповідними додатками за зазначеним вище переліком
доданих письмових матеріалів у відповідності до кількості осіб, що беруть участь у справі.
22.06. 2017 року Іванова О.П.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.