Договор о предоставлении правовой помощи

 

ДОГОВІР (УГОДА)

про правову допомогу
м.Дніпро                                                                                          01 квітня 2017
Адвокат ___________, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №13 від «17» квітня 2014 р., (надалі-Адвокат) з однієї сторони, і Коломойська Варвара Олександрівна, яка діє від свого імені (надалі-Клієнт), з іншої сторони, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. АДВОКАТ зобов’язується надати КЛІЄНТУ правову допомогу, яка полягає у наступному: бути представником КЛІЄНТА в підприємствах, установах, організаціях, банках, органах внутрішніх справ, прокуратурі, та суді першої інстанції, Апеляційному суді та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ по цивільній справі між сторонами: КЛІЄНТОМ та Порошенко О.В., з приводу спору щодо визначення межі суміжних земельних ділянок.

1.2. КЛІЄНТ надає право АДВОКАТУ при здійсненні своїх повноважень: Одержувати необхідні довідки та документи, подавати заяви, клопотання, позовні заяви, скарги, апеляційні скарги, касаційні скарги, розписуватись на них від імені КЛІЄНТА, сплачувати від імені КЛІЄНТА державне мито, судовий збір та інші необхідні для виконання даного договору платежі, брати участь у судових засіданнях, подавати клопотання, одержувати копії рішень, ухвал, постанов та інших документів, а також користуватись всіма іншими правами, наданими законодавством України АДВОКАТУ, як представнику за Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Договором.

2. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ АДВОКАТОМ

2.1. Терміни надання допомоги:

2.2. ПОЧАТОК надання правової допомоги визначається датою підписання Договору.

2.3. ЗАКІНЧЕННЯ надання правової допомоги визначається як подія, а саме: прийняття судовим або іншим повноважним органом рішення, незалежно від результату вирішення справи.

2.4. За настання обставини, передбачених у п.2.3 Даного Договору, АДВОКАТ вважається таким, що повністю виконав свої обов’язки перед КЛІЄНТОМ.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

3.1. КЛІЄНТ має право:

3.1.1. Через поважну причину в будь-який час відмовитися від подальшого співробітництва з АДВОКАТОМ, просити і отримати сплачені АДВОКАТУ кошти за невиконані  послуги (правову допомогу) на умовах, вказаних в п. 7.1 Договору.

3.1.2. отримати від АДВОКАТА письмовий звіт за виконану роботу.

3.1.3. в будь-який час розірвати Договір за взаємною згодою з АДВОКАТОМ, за умови, що КЛІЄНТУ повідомлено можливі наслідки такого розірвання.

3.2. КЛІЄНТ зобов’язаний:

3.2.1. надавати АДВОКАТУ необхідні та правдиві документи, іншу інформацію, яка має значення для належного виконання АДВОКАТОМ даного Договору.

3.2.2. оплатити гонорар АДВОКАТУ згідно п. 5.1, 5.2, та в процесі виконання Договору оплатити необхідні фактичні витрати (судовий збір, державне мито, інші витрат необхідні для належного виконання умов договору), якщо в таких витратах виникне потреба, пов’язані з виконанням Договору на підставі повідомлення АДВОКАТА.

3.2.3. Дотримуватись ввічливості і толерантності у спілкуванні з АДВОКАТОМ, не допускати дій, безпідставних звинувачень, які б вплинули на психологічний стан АДВОКАТА, і призвели б до неналежного (неможливості) виконання договору через поганий психологічний стан АДВОКАТА.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА

4.1. АДВОКАТ має право:

4.1.2. в односторонньому порядку розірвати даний Договір і припинити його виконання у разі прострочення сплати гонорару за п. 5.1, 6.1 даного Договору та у випадку недотримання КЛІЄНТОМ вимог п. 3.2.3 Договору.

Про такий намір АДВОКАТ повинен повідомити КЛІЄНТА як телефоном, так і рекомендованим листом завчасно, при цьому скласти письмовий звіт, направити його КЛІЄНТУ, та повернути КЛІЄНТУ грошові кошти за невиконану роботу на поточний або картковий рахунок КЛІЄНТА.

4.2. АДВОКАТ зобов’язаний:

4.2.1. Через поважну причину в будь-який час задовольнити прохання КЛІЄНТА розірвати Договір, перерахувати КЛІЄНТУ сплачені АДВОКАТУ кошти за невиконані  послуги (правову допомогу) на умовах, вказаних в п. 7.1 Договору.

4.2.2. надати КЛІЄНТУ письмовий звіт за виконану роботу.

4.2.3. задовольнити прохання КЛІЄНТА розірвати Договір за взаємною згодою, та повідомити КЛІЄНТА про можливі наслідки такого розірвання.

5. ВАРТІСТЬ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

5.1. За надану правову допомогу за п.1.1 Даного Договору КЛІЄНТ сплачує АДВОКАТУ гонорар у розмірі  грн..

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. КЛІЄНТ здійснює оплату АДВОКАТУ, вказану в п.4.1 Договору до 05.05.2014 р.

6.2. Оплата може здійснюватися в формі, не забороненій законодавством України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. АДВОКАТ зобов’язаний зберегти в таємниці інформацію, яку стало йому відомо при наданні КЛІЄНТУ правової допомоги.

7.2. Предметом  адвокатської  таємниці є будь-яка інформація,  отримана АДВОКАТОМ від КЛІЄНТА,  а також про  КЛІЄНТА,  питання, з яких КЛІЄНТ звертався до АДВОКАТА, суть  консультацій,  порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних АДВОКАТОМ при здійсненні своїх професійних обов’язків.

7.3. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.

7.4. Конфіденційність  певної  інформації може  бути  відмінена  тільки  КЛІЄНТОМ (або його правонаступником), в письмовій формі, шляхом написання заяви на ім’я АДВОКАТА з зазначенням відносно якої саме інформації, що стала відома АДВОКАТУ в процесі надання правової допомоги КЛІЄНТУ, знімається зобов’язання щодо конфіденційності та нерозголошення.

7.5. Розголошення відомостей,   що   складають   адвокатську таємницю,  заборонено  за будь-яких обставин,  включаючи незаконні спроби органів дізнання,  попереднього слідства  і  суду  допитати АДВОКАТА про обставини, що складають адвокатську таємницю.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку розірвання Договору по ініціативі КЛІЄНТА, останній приносить або направляє рекомендованим листом АДВОКАТУ заяву про розірвання договору, в якій вказує також свій поточний або картковий рахунок, на який повинні бути повернуті кошти. Після отримання такої заяви АДВОКАТ в 3-денний робочий термін складає звіт про виконану роботу, в якому вказано також про суму яка списується за виконану роботу, і суму, яка підлягає поверненню КЛІЄНТУ, і перераховує таку суму в 3-х денний термін на рахунок КЛІЄНТА.

8.2. У випадку спору, або незгоди зі сторони КЛІЄНТА, останній має право звернутися до суду.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. У всіх інших випадках сторони керуються положеннями законодавства України.

9.2. Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, на чотирьох аркушах кожен, по одному примірнику для кожної сторони.

Підписи сторін

       АДВОКАТ                                                                                 КЛІЄНТ

Реквізити Сторони                                                                                            Реквізити Сторони

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.