Исковое заявление о расторжении договора

До Господарського суду м. Києва
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б

Позивач: ПАТ "Дім",

02033, м. Київ, вул. Дмитрієва, 96,
код ЄДРПОУ 88091977,
р/р 460000000000 у КФ АКБ,
01011, м. Київ, вул. Ревуцького, 131,
ідентифікаційний номер 0101010101

Відповідач: ПАТ "Безмежжя",

02033, м. Київ, вул. Дмитрієва, 97,
код ЄДРПОУ 88091977,
р/р 460000000000 у КФ АКБ,
МФО 300005, код ЄДРПОУ 20000004
ціна позову 200.000,00 UAH
Позовна заява

про розірвання договору № від 23.04.2017

23.04.2017 року між ПАТ «Дім»(надалі – Позивач) та ПАТ "Безмежжя" (надалі –
Відповідач) було укладено Договір про обслуговування активів інституту спільного
інвестування (надалі — договір про обслуговування ІСІ).
За таким договором спільного інвестування у зв’язку з утворенням та діяльністю
суб’єктів спільного інвестування, з метою забезпечення гарантування права власності на
цінні папери інститутів спільного інвестування (побудова багатоповерхової нерухомості в
м. Києві, по вул. Б.Хмельницького 40) та захисту прав учасників інститутів спільного
інвестування.
Ціна договору становить (200.000,00 UAH)
На час укладення договору про обслуговування ІСІ законодавство не вимагало
наявності окремої ліцензії на надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку
прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 року (надалі –
Закон про ІСІ) зберігачем активів інституту спільного інвестування (надалі – ІСІ) є банк,
що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану в
установленому Комісією порядку. Зберігачем активів венчурного фонду може бути
юридична особа, що має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів, видану в установленому Комісією порядку.
Відповідно до договору про обслуговування активів ІСІ Позивач повною мірою
відповідає вимогам ч. 2 ст. 50 Закону про ІСІ, оскільки має Ліцензію №23від 23.04.2017
на провадження спільного інвестування у зв’язку з утворенням та діяльністю суб’єктів
спільного інвестування, з метою забезпечення гарантування права власності на цінні
папери інститутів спільного інвестування та захисту прав учасників інститутів спільного
інвестування.
Однак, 12.10.2013 року набирає чинності Закон України «Про депозитарну
систему» від 06.07.2013 року (надалі – Закон про депозитарну систему), статтею 3 якого
передбачено, що діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування є
окремим видом депозитарної діяльності та потребує окремої ліцензії на право його
провадження.

Крім цього, Закон про депозитарну систему з 12.10.2013 року вносить зміни до
Закону України про ІСІ, згідно з якими зберігачем активів ІСІ може бути депозитарна
установа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності із зберігання активів
інститутів спільного інвестування.
Оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 44 Господарського кодексу України від 16.01.2003
року (надалі – ГК) підприємництво здійснюється на основі, в тому числі, вільного вибору
підприємцем видів підприємницької діяльності, вибір нового ліцензійного виду діяльності
є виключним правом суб’єкта господарювання та не залежить від його договірних
зобов’язань в рамках провадження будь-якого іншого виду діяльності.
Позивач не приймав рішення про отримання та не отримував ліцензії на
провадження діяльності із зберігання активів ІСІ відповідно до Закону про депозитарну
систему.
У зв’язку з тим, що відповідно до ч. 3 ст. 91 Цивільного кодексу України від
16.01.2003 року (надалі – ЦК) юридична особа може здійснювати окремі види діяльності,
перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу
(ліцензії), позивачу заборонено провадити діяльність із зберігання активів ІСІ.
Крім цього, у разі провадження такого виду діяльності до Позивача Національною
комісією цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) відповідно до п. 2 ч. 1
ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
(надалі – Закон про державне регулювання ринку цінних паперів) від 30.10.1996 року,
можуть бути застосовані фінансові санкції у розмірі від п'яти до десяти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-170 тис. грн.).
Відповідно до ч. 1 ст. 652 ЦК у разі істотної зміни обставин, якими сторони
керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою
сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна
обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це
передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
У зв’язку з тим, що набрання чинності Законом про депозитарну систему є
об’єктивним фактором, що суттєво впливає на правила обслуговування активів ІСІ,
вважаємо, що у даних договірних правовідносинах між Позивачем та Відповідачем наявна
істотна зміна обставин.
З метою розірвання договору про обслуговування ІСІ Позивачем було надіслано до
Відповідача пропозиція розірвати договір про обслуговування ІСІ за згодою сторін у
зв’язку з істотною зміною обставин на підставі ст. 652 ЦК з 05.05.2017 (копія листа та
доказів його відправлення Відповідачу та отримання листа останнім додаються).
Однак Відповідач не надав відповіді / відмовився від розірвання договору про
обслуговування ІСІ мотивуючи відмову що договір є чинним та підлягає виконанню.
Оскільки Позивачем було вичерпано юридичні механізми позасудового
врегулювання спірного питання, Позивач вимушений звертатися до суду з цим позовом до
Відповідача про розірвання договору про обслуговування ІСІ.
Так, вважаємо, що наявні всі умови передбачені ч. 2 ст. 652 ЦК для розірвання
договору у судовому порядку у зв’язку з істотною зміною обставин, а саме:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин
не настане. Договір про обслуговування ІСІ було укладено до прийняття Закону про
депозитарну систему, у той час законодавство не передбачало необхідності отримання
окремої ліцензії на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ. Передбачити
прийняття Закону про депозитарну систему до його прийняття сторонам договору про
обслуговування ІСІ (Позивачу та Відповідачу) було об’єктивно не можливо.
2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла
усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися.
Усунути причини ухвалення Закону позивач об’єктивно не може. При цьому розглядати
як можливість усунення причин отримання Позивачем ліцензії на провадження діяльності

з обслуговування активів ІСІ не можна, оскільки обрання видів діяльності, в тому числі,
яка потребує ліцензування, є питанням організації діяльності суб’єкта господарювання та
не відноситься до предмету договору про обслуговування активів ІСІ.
3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і
позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні
договору. Виконання договору про обслуговування ІСІ Позивачем, який не отримав
ліцензію на провадження діяльності зі зберігання активів ІСІ, після набрання чинності
Законом про депозитарну систему буде здійсненням професійної діяльності без ліцензії,
що заборонено законодавством та тягне за собою накладання штрафу від п'яти до десяти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закону про
державне регулювання ринку цінних паперів).
4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни
обставин несе заінтересована сторона. Ні договір про обслуговування ІСІ, ані звичаї
ділового обороту не передбачають, що будь яка із сторін договору може нести ризик зміни
обставин у вигляді прийняття нового нормативного акту.
Оскільки, ч. 5 ст. 188 ГК передбачає норму, відповідно до якої якщо судовим
рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з
дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не
встановлено за рішенням суду, у зв’язку з недопущенням порушень законодавства про
ліцензування Позивачем, вважаємо за необхідне, просити суд розірвати договір про
обслуговування ІСІ з 23.04.2017 року.
Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 19, 50, 51 Закону про ІСІ, Законом
про депозитарну систему, статтями 44, 188 ГК, статтями 91, 652 ЦК, статтею 11 Закону
про державне регулювання ринку цінних паперів, Положенням, на підставі Закону
України «Про судовий збір» та статей 12, 44, 49, 54-57 Господарського процесуального
кодексу,

ПРОСИМО:

1. Встановити розірвання з 23.04.2013 року Договір про обслуговування активів
інституту спільного інвестування від 23.04.2013
2. Судові витрати покласти на Відповідача
Додатки
1. Квитанція про сплату судового збору/платіжне доручення про сплату судового
збору (обрати необхідне). (один аркуш);
2. Копія листа до Відповідача з пропозицією розірвати договір про обслуговування
ІСІ № від 05.05.2017 за згодою сторін у зв’язку з істотною зміною обставин на
підставі ст. 652 ЦК та докази його відправлення Відповідачу та отримання листа
останнім (10 аркушів);
3. Копія документа отриманого від Відповідача з позицією Відповідача щодо
розірвання договору про обслуговування ІСІ від 10.05.2017 за згодою сторін
3. Копія договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування від
23.04.2017
4. Документи, що підтверджують відправлення Відповідачу копії позовної заяви і
поданих до неї документів (опис вкладення про відправлення).
04.06.2017 підпис представник ПАТ «Дім» Іванов І.І.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.