Исковое заявление о признании недействительным кредитного договора

До Броварського
міськрайонного суду Київської області
07400, м. Бровари, Грушевського, 2
Позивач: Петренко Степан Петрович
14 липня 1952 р/н
місце проживання:
07400, Київська область, м. Бровари
вул. Незалежності 10, кв.18

Відповідач: ПАТ «Дім Банк»
Адреса реєстрації:
03022, м. Бровари, вул. Грушевського 6,

Позовна заява

про визнання недійсного кредитного договору №014/718730 від 05.09.2008 p. з моменту його укладення
22.05.2017 я, звернувся до фахівця права та довідався про право звернутися до суду для захисту своїх
конституційних прав навмисно порушених зі сторони банку.
Відповідно до ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.
Стверджую,що відносини за договором є відносинами між споживачем ( послуг) і
кредитодавцем ( надавачом послуги) ; що відображені в ст. 11. ЗУ « Про захист прав споживачів » і
попадають під його регулювання.
Банком надавався споживчий кредит для придбання автомобіля .
При укладанні кредитного договору №014/718730 від 05.09.2008 p. . (далі – договором/кредитним
договором) дії банку навмисно порушували права Петренко С.П., як споживача тим самим у своїх діях банк
навмисно порушував ряд норм українського законодавства,
а саме ст. 11,18 ЗУ «Про захист прав споживачів», постанову НБУ «про затвердження Правил
надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» №
168 від 10.05.2007,
ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 634,651 ЦК
України,
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати
умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку»,
Лист НБУ «Про дотримання банками вимог законодавства» від 27.02.2009 року № 18-311/878- 3001.
Між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку “Дім Банк” в особі Київської міської
філії (далі-Банк) та фізичною особою Петренко С.П. 05 вересня 2008 р. був укладений договір про надання
кредиту №014/718730 від 05.09.2008 p. . (далі кредитного договору), згідно з яким Петренко С.П. було
надано у користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру
використання грошові кошти.
Відповідно до п. 1.1. надання кредиту здійснювалось одним траншем у сумі 28104,00 (двадцять вісім
тисяч сто чотири) доларів США 00 центів, зі сплатою 8,19 (вісім цілих дев'ятнадцять сотих) відсотків
річних.
Відповідно до п. 1.3.,1.1.2 кредитного договору були укладені наступні договори:
а) з Петренко С.П. був укладений Договір застави Транспортного засобу визначеного п. 1.2.
кредитного договору, заставною вартістю 161 603.00 (Сто шістдесят одна тисяча шістсот три ) гривень 00
копійок , що за офіційним курсом гривні до доларА США , встановленим НБУ на день укладення цього
договору (485.03 грн. = 100 доларів США), становить 33 318.15 (Тридцять три тисячі триста вісімнадцять )
доларів США 15 центів , який також забезпечує виконання зобов’язань Позичальника за Додатковим
договором

б)в якості додаткового забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, договір поруки з
Петренко Наталією Вікторівною , який також забезпечує виконання зобов’язань Позичальника за
Додатковим договором.
в) Відповідно до п. 1.1.2 кредитного договору при погашенні Позичальником заборгованості за даним
договором пріоритетними є його зобов’язання за Договором відновлювальної кредитної лінії № 014/71873
від 05 вересня 2008 року, надалі за текстом — „Додатковий договір".
Вважаю також, що кредитний договір №014/718730 від 05.09.2008 p. є договором приєднання.
Оскільки підчас підписання даного договору мною було звернено увагу на менеджера , який готовив
договір на деякі умови ( у тому числі на право Банку збільшити процентну ставку ) із бажанням
змінити їх.
Про те працівником (а в подальшому і безпосередньо особою яка підписувала договір ) було
відмовлено мені у зміні умов договору, оскільки такий договір було розроблено як стандартний для
застосування на всій території України відділеннями Банку.
На той час всі кредитні установи працювали на підставі стандартних типових кредитних
договорів . Отже я фактично був позбавлений прав , які я мав звичайно як сторона при укладанні
договору .
Адже при інших звичайних умовах ( наприклад коли я міг запропонувати свій варіант договору
) я б зафіксував розмір платежів , для того щоб я міг здійснювати фінансове планування своїх витрат
. Як би була можливість відмовитися від умов Договору, то я б відмовився від деяких умов Договору,
але у мене такої можливості не було.
Договір приєднання страждає суттєвими пороками невідповідності його змісту актам законодавства
України , ці невідповідності свідомо допущені Банком і націлені проти прав та інтересів Петренко С.П. Так
як будь яких із зазначених умов , є істотною умовою договору, відповідно вимог законодавства України,
вважаю що відповідно до ст.216 ЦКУ , недійсність будь якої із зазначених умов , а разом всіх тим паче , має
наслідки не дійсності правочину ( Договору ) в цілому з усіма правовими наслідками які закон передбачає.
Відповідно до п.6.2. Кредитного договору у випадку неможливості вирішення спору шляхом
переговорів, Сторони, керуючись ст. 5 Закону „Про третейські суди”, домовились про те. що спір
розглядається одноособово третейським
суддею Ярошовцем Василем Миколайовичем Постійно діючого Третейського суду при Асоціації
українських банків, що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.
У випадку неможливості розгляду спору вказаним третейським суддею, спір розглядається
третейським суддею Мороз Оленою Анатоліївною або Білоконем Юрієм Миколайовичем у порядку
черговості. Вказаному у даному пункті.
У разі, якщо спір не може бути розглянутий визначеними у даному пункті суддями, суддя
призначається Головою Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у
відповідності до чинного Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків.
Відповідно ця умова суперечить принципу добросовісності та має наслідком явного та істотного
дисбалансу договірних прав , реалізація яких здійснюється виключно мені на шкоду .
Тому є такою,що суперечить нормам ст. 11, 18 ЗУ «Про захист прав споживачів ».
В даному випадку дії Банку при укладенні кредитного договору були вчиненні під впливом
обману позивача, тому що в результаті позивач позбавляється захисту свого права у суді загальної
юрисдикції, яке в свою чергу гарантується Конституцією України.
Позивач не маючи юридичної освіти за фахом був вимушений повірити Банку при заключенні
кредитного договору.
Також при заключні кредитного договору не надавалась письмова згода третейських судів, на
розгляд стосовно виникаючих спірних питань з приводу виконання кредитного договору.
Тобто дії Банку при заключенні кредитного договору порушили ряд статей чинного законодавства, а
саме ст. 8 Конституції України , 16,202,203,215,216,230,ЦК України ст. 14 ЗУ «Про третейські суди»
Відповідно до п. 3,4 Постанови ВССУ «Про практику застосування судами законодавства при
вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» № 5 від 30.03.2012 За наявності у кредитному
договорі третейського застереження (окремої третейської угоди) при вирішенні спору суд має враховувати
положення пункту 14 частини першої статті 6 Закону України від 11 травня 2004 року № 1701-IV "Про
третейські суди" про те, що справи щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку
(кредитної спілки), не підлягають розгляду третейськими судами.

При цьому відповідно до положень Закону України "Про захист прав споживачів" банк не є
споживачем.
Договір сторін про передачу спору на розгляд третейського суду у випадках, передбачених законом
(стаття 17 ЦПК), не є відмовою від права на звернення до суду за захистом, а одним зі способів реалізації
права на захист своїх прав та інтересів.
Позови, що виникають із кредитних правовідносин, пред'являються до суду за загальними правилами
підсудності, визначеними главою 1 розділу III ЦПК.
При підписанні даного договору Банком було порушено законні права Петренко С.П. Кредитний
договір не відповідає вимогам законодавства України в галузі кредитування , незаконність є втому:
Невідповідність договору споживчого кредиту вимогам Закону в момент його укладання тягне за
собою недійсність такого договору . Відповідно до ст.203 ЦК України
Працівники Банку несуть повну юридичну відповідальність за порушення Закону в момент
укладання і підписання договору .
Банк скористався юридичною не обізнаністю позичальника , і використав на свою користь ( обман ),
особиста вигода особи . Відповідно до ст. 230 ЦК України
Споживчий кредит — це кредит на придбання товарів та послуг, правовідносини за договором є
відносинами між споживачем і кредитодавцем , ст .11 ЗУ « Про захист прав споживачів » і підлягають під
його регулювання .
Відповідно до ЗУ « Про захист прав споживачів » , Банк не повідомив мене у письмовій формі про
умови надання кредиту ( складений в такій маленькій формі, маленький шрифт, що я який носить окуляри
не можу прочитати текст угоди , також не зміг угоду прочитати і суддя ), та не надав в повному обсязі
інформації про кредитування за Законом .
Банк порушив принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач ( правовий аналіз
договору , договір на шкоду споживача ), обмеження доступу до інформації про кредит ( тип відсоткової
ставки , витрати на страхування , адміністративні вислуги , нарахування штрафних санкцій та інше),
наданий кредит Банком є небезпечним для його майнового стану позичальника , ненадання банком
інформації про сукупну вартість кредиту згідно постанови НБУ №168 від 10.05.2007 .
Банк зобов'язаний повідомити споживача ( його послуги ) про те що вартість кредиту може істотно
зрости , явно не задовольнить мої інтереси і вимоги ( що не було зроблено Банком )
Договір суттєво порушує ст. 4,5,6 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг »
Вважаю, що договір є незаконним та порушує мої інтереси та права ( у випадку не надання повної
інформації про вибір споживачем послуг процентної ставки сума щомісячного платежу безпідставно зростає
майже на половину від реальної суми сплати ) а договір містить норму п. 2.6, що є не вигідною та
дискримінаційною по відношенні до мене , як сторони договору.
Відповідно до ст. 651 ЦКУ зміни до договору вносяться за згодою сторін ( чого не було ). Процентна
ставка є істотною умовою договору . Свою незгоду із збільшенням процентної ставки , свою незгоду про
збільшення я виразив працівникам Банку у вересні 2012 році ( відповідне звернення Банк відмовив в
реєстрації та розгляду, задовольнив усною бесідою зі мною) . Проте Банк мене не повідомив що він
реалізував своє право на одностороннє встановлення процентної ставки і, відповідно , моєї згоди не
потрібно .
Незаконність п. 2.6 договору про підвищенні процентної ставки можна виявити при аналізі ст.ст.
11, 18 ЗУ « Про захист прав споживачів ». Закріплене в договорі право банку змінювати процентну ставку
містить у собі явно дискримінаційну умову по відношенні до мене, як до споживача послуг. Відповідно ця
умова суперечить принципу добросовісності та має наслідком явного та істотного дисбалансу моїх
договірних прав та здійснюється мені на шкоду .
ЗУ « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати
умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» також
встановлено заборону на право банку в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку.
На заборону Банкам встановлювати процентну ставку за кредитом у зв'язку із волевиявленням
однієї із сторін вказано у листі НБУ від 27.02.2009 року № 18-311/878- 3001
Відповідно до п.3.3. договору позичальник забов’язаний одночасно з укладенням цього
Договору укласти договори, визначені п. 1.3. цього Договору, на узгоджених з Кредитором умовах;
оформити договір страхування Транспортного засобу (до моменту повного погашення Кредиту із

нарахованими процентами) на користь Кредитора як вигодонабувача за пакетом „повне КАСКО” в
страховій компанії, узгодженій з Кредитором
Відповідно ця умова суперечить принципу добросовісності,рівності та має наслідком явного та
істотного дисбалансу договірних прав , реалізація яких здійснюється виключно мені на шкоду .
Тому є такою,що суперечить нормам ст. 11, 18 ЗУ « Про захист прав споживачів »,
Відповідно до ст. 4 договору позичальник сплачує Кредиторові пеню в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення, що діє у період прострочення;
у разі порушення Позичальником вимог п. п. 3.3.2. — 3.3.17. цього Договору, Позичальник
зобов'язаний сплатити Кредитору штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від суми фактичної заборгованості
за Кредитом та нарахованими процентами, за кожний випадок;
у разі порушення Позичальником вимог п. п. 3.3.3. цього Договору, Позичальник зобов'язаний
сплатити Кредитору штраф у розмірі 1 (одного) відсотку від суми фактичної заборгованості за Кредитом та
нарахованими відсотками, за кожний випадок;
Відповідно ця умова суперечить принципу добросовісності та має наслідком явного обмеження моїх
прав, як споживача. Закріплене в договорі право банку стягувати пеню та штрафи невілює моє право
на отрмання вигоди від цього договору та містить у собі явно дискримінаційну умову по відношенні
до мене, як до споживача послуг.
Відповідно до ч. 2 ст. 535 ЦК України якщо внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка
зобов'язана провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержання яких вона могла розраховувати при
укладенні договору, на вимогу цієї сторони договір може бути розірваний за рішенням суду
Відповідно до ч.3 ст. 551 ЦК України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду,
якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
Відповідно ця умова суперечить принципу добросовісності та має наслідком явного та істотного
дисбалансу договірних прав , реалізація яких здійснюється виключно мені на шкоду .
Тому є такою,що суперечить нормам ст. 11, 18 ЗУ « Про захист прав споживачів »,ст. 534 ЦК
України.
Відповідно до ст. 8 Конституції України Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення
до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується.
Відповідно до ст.15 ЦКУ Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його
порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не
суперечить загальним засадам цивільного законодавства.
Відповідно до ст. 16 ЦКУ кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого
немайнового або майнового права та інтересу.
Відповідно до ст. 215 ЦКУ підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення
правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою — третьою, п'ятою та шостою
статті 203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або
інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин
може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
Відповідно до ст. 230 ЦКУ якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману
щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин
визнається судом недійсним.
Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню
правочину, або якщо вона замовчує їх існування.
Відповідно до ст. 634 ЦКУ Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із
сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання
другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови
договору.
Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо
вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність
другої сторони за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка
приєдналася.

Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов
за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.
Відповідно до п. 7.1 кредитного договору всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору
мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те
представниками Сторін, з обов'язковим посиланням на цей Договір.
Відповідно до примітки до консолідованої звітності за рік,який закінчився у 2013 р. (1) Загальна
інформація -ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Дім Банк» (надалі — «Банк») було створене як
відкрите акціонерне товариство згідно із законодавством України і зареєстроване Національним
банком України 27 вересня 1991 року під назвою Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку
«Дім Банк». У червні 2010 року Банк був перереєстрований у публічне акціонерне товариство згідно зі
змінами до законодавства України, що набрали чинності у 2009 році і встановлюють дві форми
існування акціонерних товариств: публічні та приватні. З 1 вересня 2011 року Банк здійснює свою
діяльність на ринку України під торговою маркою «Credit Bank», зберігаючи при цьому свою юридичну
назву — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Дім Банк».
З 5 жовтня 2011 року Банк здійснює діяльність на підставі банківської ліцензії №5, виданої
Національним банком України.
Слід зазначити,що відповідним чином відбулася відповідна заміна кредитора з Акціонерно-
комерційний банк соціального розвитку «Дім Банк» з яким був укладений кредитний договір на
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Дім Банк» на що з позивачем не був укладений
правочин,щодо внесення змін до кредитного договору.
А відповідні зміни з приводу заміни кредитора не були внесенні до кредитного договору, що в свою
чергу спричинило порушення істотних умов кредитного договору.
Також позивач не був письмово повідомлені про заміну кредитора у забов’язанні.
Тобто банком було порушено ряд статей цивільного законодавства,а саме ст.208
516,513,603,653,654 ЦК України і як наслідок позовну заяву пред’явлено неналежним позивачем.
Відповідно до ст.516 ЦКУ заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо
інше не встановлено договором або законом.
Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор
несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку
первісному кредиторові є належним виконанням.
Відповідно до ст.513 ЦКУ правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій
формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому
кредиторові.
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає
державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину,
якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до ст. 513 ЦКУ до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні
в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або
законом.
Відповідно до ст.603 ЦКУ У разі заміни кредитора боржник має право пред'явити проти вимоги
нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора.
У разі заміни кредитора зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на
момент одержання боржником письмового повідомлення про заміну кредитора, і строк вимоги настав до
його одержання або цей строк не встановлений чи визначений моментом пред'явлення вимоги.
Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора, зарахування проводиться, якщо
вимога виникла на підставі, що існувала на момент пред'явлення боржникові вимоги новим кредитором або,
якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, — на момент його
виконання.
Відповідно до ст. 653 ЦКУ У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до
змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.
У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.
У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту
досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не

обумовлено характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку,
зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання
договору законної сили.
Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до
моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.
Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін,
друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.
Відповідно до ст. 654 ЦКУ зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й
договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає
із звичаїв ділового обороту.
Відповідно до ст. 208 ЦКУ
1. У письмовій формі належить вчиняти:
2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою
статті 206 цього Кодексу;
3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених частиною першою статті
206 ЦКУ
Враховуючи усе вище сказане та у відповідності до ст. 8 Конституції України, ст. 206,208,253-
255,256,257,260, 267,516,513,603,634,653,654 ЦКУ, 16,202,203,215,216,230, ст. 14 ЗУ «Про третейські суди»,
та ст. 1,3,15,50, 109, 118,119 ЦПК України,
Прошу СУД:
1. Визнати дії АКБСР “Дім Банк” незаконними в момент укладення кредитного договору
№014/718730 від 05.09.2008 p. з Петренко С.П.
2. Визнати кредитний договір №014/718730 від 05.09.2008 p. укладений між АКБСР “Дім Банк” та
Петренко С.П. – договором приєднання
3. Визнати договір приєднання №014/718730 від 05.09.2008 p. укладений між АКБСР “Дім Банк” та
Петренко С.П. – недійсним з моменту його укладення
4. Забов’язати ПАТ «Дім Банк» укласти новий договір з Петренко С.П. на умовах добровільності
сторін в триденний строк.
5. Стягнути судові витрати з відповідача
Додатки:
1. Копія паспорта позивача
2. Копія кредитного договору №014/718730 від 05.09.2008 p
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичною особи ПАТ «Дім Банк»
5. Копія примітки до консолідованої звітності за рік,який закінчився у 2013 р. (1) Загальна інформація
6. Копія договору застави від 05.09.2008 р.
7. Копія відновлювальної кредитної лінії № 014/718736 від 05 вересня 2008 року
8. Копія договору поруки з Петренко Н.В. від 05.09.2008 р.
9. Копія договору купівлі-продажу автомобіля № 677/08 від 06.08.2008
10. Квитанція судового збору
25.05.2017 Позивач Мартиненко І.І.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.