Оферта (пропозиція) про укладення договору роздрібної торгівлі

Оферта (пропозиція)
про укладення договору роздрібної торгівлі
1. Загальні положення
1.1. Фізична особа підприємець, в особі Нікітченко Юрія Миколайовича (далі — ФОП Нікітченко Ю.М.) адресує цю оферту (пропозицію) укласти Договір про здійснення роздрібної торгівлі відповідно до КВЕДів згідно з своїх даних у Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, (надалі – договір) Замовнику, або іншим особам, на яких він вкаже.
1.2. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов цієї оферти, разом з  умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків, які можуть міститися у іншому електронному документі, шляхом перенаправлення (відсилання) з такого іншого електронного документа або на такий інший електронний документ.
1.3. Для того, щоб прийняти цю оферту і укласти договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання договору на умовах, викладених в оферті.
Відповідь Замовника надається шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в цій оферті або в інформаційній системі, в якій розміщено таку оферту (пропозицію), і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.
Діями Замовника, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір і акцептом цієї оферти є відповідь Замовника.
Відповідь Замовника  надається у формі беззастережного прийняття всіх умов оферти, шляхом письмової реєстрації (замовлення) або онлайн-реєстрації (замовлення), або шляхом усної голосової реєстрації (замовлення) із звукозаписом розмови шляхом послідовного:
·  проставлення відмітки (натискання на одну з кнопок/посилань “Зареєструватися” або “Замовити” або “Отримати рахунок” або “Оплатити” або на аналогічні кнопки/посилання), зі опису і змісту якої однозначно зрозуміло, яка наступна дія вчинятиметься при натисканні на посилання) і наступного переходу за такими посиланнями і текстового заповнення, проставлення відміток, або вибору в онлайн-формах альтернативних даних, необхідних або достатніх, для того щоб:
·  обрати істотні умови, якщо є альтернатива їх вибору за ціною, строками чи іншими умовами прийняття пропозиції, або вказати їх самостійно, і/або
·  ідентифікувати особу Замовника з метою укладення і/або виконання договору, і/або
·  обрати спосіб оплати і/або здійснити оплату певним способом, і/або
·  наступного проставлення відмітки (активації відповідної опції/ кнопки/ проставлення “галочки”) про прийняття цієї оферти, після чого відповідь Замовника вважається завершеною і наданою, а оферта – прийнятою Замовником.
Проставлення відмітки (активації відповідної опції/ кнопки/ проставлення “галочки”) про надання згоди на  прийняття цієї оферти, означає також надання згоди на обробку персональних даних Замовника.
З моменту реєстрації (замовлення), Замовник автоматично приймає умови цієї оферти, і з цього моменту договір вважається укладеним без його підписання сторонами у кожному окремому випадку (надалі – Договір). Інформаційна система (сайти, або веб-сторінки) Виконавця не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відповідної відмітки Замовником про надання згоди на  прийняття цієї оферти.
1.4. Акцепт умов оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх її умов, без будь-яких виключень та/або обмежень, набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Замовником акцепту та рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).
1.5. При необхідності, не вступаючи у суперечність з умовами цієї оферти, за згодою Виконавця, із Замовником може бути укладено окремий Договір у формі письмового двостороннього документа.
1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цієї Оферти/Договору відповідно до його умов.
2. Предмет оферти
2.1. В порядку та на умовах, визначених в цій оферті, Виконавець зобов’язується надати Замовнику товари відповідно до КВЕДів згідно з своїх даних у Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі – «Товари»), в тому числі, які містять об’єкти інтелектуальної власності Виконавця (авторські права на твори, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, комерційні таємниці, дизайн, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування тощо), а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги. У випадку приняття оферти, предмет оферти стає предметом договору.
2.2. Актуальні умови, товари, адреса, вартість та способи доставки, оприлюднюються за адресами в домені https://vilabaggio.net/  та/або надсилаються на на адресу електронної пошти Замовника, не пізніше, як за тиждень до початку надання послуг. Виконавець має право змінювати асортимент товару, , адресу, вартість товару та дату доставки без згоди Замовника, завчасно повідомивши про це Замовника за 5 днів до зміни. Замовник вважається належно повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено за адресами в домені https://vilabaggio.net/ та/або надіслано на адресу електронної пошти Замовника.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Права та обов’язки Виконавця
3.1.1. Виконавець бере на себе обов’язок надавати якісний товар Замовнику відповідно до обраної ним події. Виконавець має право залучати для надання послуг найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця.
3.1.2. Виконавець має право розірвати укладений за цією офертою Договір в односторонньому порядку і припинити надання послуг Замовнику у випадку, якщо Замовник порушив свої обов’язки за укладеним Договором, що призвело до неможливості успішно отримати оплату за товар. Повернення передплати, здійсненої Замовнику на дату розірвання цієї Оферти/Договору, в цьому випадку не здійснюється.
3.1.3. Замовник має право відмовитися від укладеного за цією офертою договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про це виконавця не пізніше ніж за 7 днів до початку події.
3.1.4. У випадку відмови від укладеного за цією офертою договору або ініціювання його розірвання з порушенням 7-денного строку на попредження, Виконавець не зобов’язаний поверати Замовнику сплачені кошти.
3.1.5. Замовник зобов’язаний оплачувати послуги Виконавця у розмірі, в терміни та у порядку, вказаних Виконавцем за адресами в https://vilabaggio.net/ та/або згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Замовника.
4. Порядок надання послуг
4.1. Акцепт цієї оферти, способом передбаченим у ній і/або оплата оформленого належним чином рахунка/інвойсу/рахунка-фактури є підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з надання послуг без складання акту наданих послуг.
4.2. Акт наданих послуг з Замовником (юридичною особою, фізичною особою, в тому числі фізичною особою-підприємцем) надається лише на вимогу Замовника.
5. Вартість послуг та порядок оплати
5.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожної конкретної Події і/або діючих тарифів і/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені https://vilabaggio.net/  і/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Ціни на товари вказуються в національній валюті України або в гривневому еквіваленті до іноземної валюти, а для Замовників нерезидентів вказуються у іноземній валюті.
5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на поточний рахунок Виконавця або готівкою кур’єру , післяплатою на відділенні компанії-перевізника.
5.3. Товари надсилаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний рахунок Виконавця або в інший спосіб не заборонений законодавством України не пізніше строків, що вказані за адресами в домені https://vilabaggio.net/ .
Ціни на товари вказуються  та/або згідно з інформаційними листами, та/або рахунками, які надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Оплата вважається внесеною з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця або в інший спосіб не заборонений законодавством України.
5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
6. Конфіденційність, захист комерційної таємниці і прав інтелектуальної власності.
6.1. Вся інформація, надана Сторонами одна одній на виконання укладеного Договору, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбаченими умовами цієї Оферти/Договору та згідно чинного законодавства. Вся інформація і матеріали Виконавця захищені авторським правом або іншими правами інтелектуальної власності.
6.2. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для того, щоб їх представники, співробітники, правонаступники без попередньої згоди іншої Сторони не інформували третіх осіб про зміст цієї Оферти/Договору і наданих послуг.
6.3. У випадку порушення сторонами умов про конфіденційність, захист комерційної таємниці, інших прав інтелектуальної власності Виконавця, Замовник, відшкодовує Виконавцю нанесені в результаті цього збитки. Порушенням вважається використання Замовником інтелектуальної власності Виконавця будь-яким способом або з будь-якою метою, без окремої письмової згоди Виконавця, крім споживання Замовником в особистих некомерційних цілях з метою навчання Замовника.
6.4. Ця Оферта/Договір є конфіденційним і його умови не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін цієї Оферти/Договору, крім випадків, прямо передбачених законодавством.
6.5. Сторони зобов’язуються і гарантують одна одній дотримання умов конфіденційності та нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію сторін, що стала їм відома в процесі та внаслідок виконання цієї Оферти/Договору та протягом трьох років після припинення його дії. Такі відомості не підлягають розголошенню третім особам без письмової згоди сторін цієї Оферти/Договору, крім випадків передбачених законодавством.
6.6. Згідно з цією Офертою/Договором, комерційною таємницею суб’єкта господарювання є відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю ФОП Нікітченко Ю.М., що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких будь-яким способом, може завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання, крім відомостей, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці.
6.7. Відомостями вважається інформація про суб’єкт господарювання, що може передаватися усно, письмово, в електронній формі, засобами зв’язку, шляхом внесення на електронні носії, фотографування, звукозапису, кіно -, відео зйомки або будь-яким іншим способом.
6.8. Відомості, які згідно із законодавством України не становлять комерційної таємниці, є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання, крім відомостей, що відповідно до чинного законодавства підлягають обов’язковому оголошенню. Такі відомості надаються виключно відповідним органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам в межах їх компетенції, на їхні обов’язкові письмові запити (вимоги), відповідно до чинного законодавства.
6.9. На обґрунтовані законні вимоги державних органів відомості надаються виключно власником або керівником суб’єкта господарювання.
6.10. Не обґрунтовані або не законні вимоги будь-яких осіб щодо надання відомостей, задоволенню не підлягають.
6.11. Сторони усвідомлюють, що якісне надання послуг Виконавцем у великій мірі залежить від використання прав інтелектуальної власності Виконавця, технології надання послуг та ноу-хау Виконавця,
6.12. Сторони погодилися виконувати умови, щодо захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, зокрема щодо контролю та обмеження ймовірних або можливих у майбутньому офіційних трудових та/або цивільно-правових відносин та/або фактичних (неофіційних) позадоговірних відносин фахівців Виконавця та/або його пов’язаних осіб із Замовником та/або його пов’язаними особами.
6.13. З метою захисту прав інтелектуальної власності Виконавця, Замовник та/або його пов’язані особи не мають права без згоди Виконавця і не повинні вступати прямо або опосередковано в офіційні трудові та/або цивільно-правові відносини та/або фактичні (неофіційні) позадоговірні відносини з фахівцями Виконавця щодо виконання такими фахівцями функцій або обов’язків Виконавця, передбачених цією Офертою/Договором або іншим договором про надання послуг Замовнику Виконавцем, протягом 3 (трьох) років з моменту припинення договірних відносин між Замовником і Виконавцем, або між фахівцем Виконавця і Виконавцем.
У випадку порушення Замовником або та/або його пов’язаними особами обов’язків, передбачених цим пунктом Замовник сплачує Виконавцю на його вимогу, 20 (двадцяти) кратну вартість послуг за цією Офертою/Договором за кожний випадок такого порушення.
6.14. Сторони погодилися, що ця умова цієї Оферти/Договору не спрямована на обмеження трудових або особистих немайнових прав фахівців/представників Виконавця, а лише має на меті захисту прав інтелектуальної власності Виконавця та справедливу компенсацію Виконавцю у випадку порушення Замовником своїх зобов’язань.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. Усі спори та розбіжності, котрі можуть виникнути між Сторонами з питань, що пов’язані із виконанням цієї Оферти/Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.
7.2. Ця Оферта/Договір передбачає претензійний порядок вирішення спорів шляхом обміну письмовими претензіями та відповідями на них.
7.3. Якщо Сторони не досягнуть згоди у вирішення таких суперечок та розбіжностей шляхом проведення попередніх переговорів, спір передається на вирішення в установленому чинним законодавством порядку до відповідного суду України, що знаходиться за місцезнаходженням Виконавця.
8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цієї Оферти/Договору, зокрема, Виконавець за якість та своєчасність надання послуг, а Замовник за достовірність, належність і своєчасність надання інформації, необхідної для виконання цієї Оферти/Договору.
8.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою/Договором згідно з вимогами чинного законодавства України та цією Офертою/Договором.
8.3. Порушенням умов цієї Оферти/Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цієї Оферти/Договору.
9. Форс-мажор
9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, що встановлені цією Офертою/Договором, якщо таке невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили («форс-мажору»).
9.2. Під обставинами непереборної сили («форс-мажором») в цьому Договорі маються на увазі будь-які надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Сторін, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цієї Оферти/Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.
9.3. Сторона, що опинилася під впливом непереборної сили («форс-мажору»), зобов’язана негайно (наскільки це дозволяють обставини), але не пізніше 10 днів з моменту настання таких обставин, повідомити іншу Сторону про виникнення, характер та можливу тривалість обставин непереборної сили («форс-мажору»).
9.4. Час дії обставин непереборної сили («форс-мажору») продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією Офертою/Договором.
9.5. Належним доказом наявності обставин непереборної сили і терміну їх дії є відповідні нортмативно правові акти органів державної влади України згідно норм чинного законодавства.
9.6. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.
9.7. При виникненні обставин непереборної сили, які настали після укладення даної Угоди, термін виконання зобов’язань переноситься на час, на протязі якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини тривають понад один місяць, Сторони проведуть переговори з метою досягнення прийнятного для обох Сторін.
9.8. У випадку розірвання договору через форс-мажорні обставини, розрахунки між сторонами здійснюються відповідно до цієї Оферти/Договору.
10. Строк дії укладеного договору
10.1. Ця Оферта/Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником реєстрації на оформлення товару.
10.2. Ця Оферта/Договір припиняє свою дію на наступний день після дати завершення події на отримання товару Замовником від Виконавця .
10.3. Розірвання цієї Оферти/Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цієї Оферти/Договору.
10.4. Припинення договору з будь-яких підстав (закінчення строку, за рішеннм суду, за згодою сторін тощо) не звільняє сторони від виконання обов’язків невиконаних на момент припинення.
11. Прикінцеві положення
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Оферти/Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Оферти/Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цією Офертою/Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. Для того, щоб здійснити реєстрацію на оформлення товару, Замовник повинен заповнити контактні дані, якими зазвичай є ім’я (прізвище) /найменування, контактний телефон, електронна адреса, адреса місця знаходження або місця проживання, статус платника подтку та інші дані, які Виконавець вкаже як обов’язкові для заповнення. Якщо для ідентифікації Замовника потрібні додаткові дані, Виконавець має право звернутись із запитом до Замовника з метою проведення такої ідентифікації. У випадку, якщо Виконавцем встановлена недостовірність чи недостатність даних про Замовника, які він вказував при реєстрації, Виконавець не несе відповідальності за надання послуг Замовнику.
11.3 Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта персональних даних на укладення, зміну і розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Замовник акцептуючи цю Оферту/Договір підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та Загальним регламентом захисту даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).
11.4. Акцептуючи/укладаючи цю Оферта/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Події Виконавця і його партнерів, за умови, що Замовник у будь-який час зможе відписатися від надсилання.
11.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти/Договору, крім умов, щодо яких у цьому Договорі передбачено спеціальний порядок їх зміни. Всі зміни до цієї Оферти/Договору публікуються за адресами в домені https://vilabaggio.net/  або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Всі зміни до цієї Оферти/Договору набувають чинності з моменту їх публікації на вищевказаних ресурсах. Замовник вважаються повідомленим про внесені до цієї Оферти/Договору зміни з моменту опублікування цих змін на вищевказаних ресурсах.
11.6. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
11.7. Визнання окремих положень цієї Оферти/Договору недійсними не тягне за собою недійсність цієї Оферти/Договору в цілому.
11.8. Під інформацією за адресами в домені https://vilabaggio.net/ розуміється також інформація на всіх вкладених і/або похідних і/або підлеглих за ієрархією меню сторінках, яку можна знайти шляхом переходу за меню чи мапою сайту або шляхом використання пошуку по сайту/веб-сторінках Замовника.
%d такие блоггеры, как: